הורדת כל גליוני סידור התפילה
מודה אנינטילת ידים של שחריתברכת אשר יצר - אברכת אשר יצר - בברכת אלהי נשמההנותן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילהפוקח עוריםמתיר אסוריםזוקף כפופים, מלביש ערומיםהנותן ליעף כחרוקע הארץ על המים, המכין מצעדי גבר, שעשה כל צרכיאוזר ישראל בגבורהעוטר ישראל בתפארהשלא עשני גוי, עבד, אשההמעביר חבלי שינה מעיניברכות התורה - אברכות התורה - בכוונת המרכבה, אדון עולםפתח אליהולשם יחודסגולת מצות ציציתסדר הנחת תפילין, ועבודת ה׳ הנלוית עמה

הורדת כל גליוני תשע״א
ביאור ״כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך״עבודת חודשי תמוז ואב – עין רעבה לעבודת ה׳האם לילה קודם ליום או יום קודם ללילהמה ההבדל בין ״מטר ארצכם״ ל״גשמיכם״להיות כסא ומרכבה לשכינה הקדושהעבודת חודש אלול – ״וטובל בשמן רגלו״כיצד מאה ברכות בכל יום מתקנות לימוד התורה״השקיפה״ אותיות ״חשק יפה״ברית מילה ההסתר שבפרסום

הורדת כל גליוני תשע״ב
ראש השנה יום של ניסיםכיצד נזכה להשגות הקדושות של חג הסוכותהאם מעשה בשר ודם עדיף או מעשה שמים עדיףהדרכים להשגת חידושי תורה
״שב ואני אעמוד״ – עבד לפני אדונוביאור המחלוקת אם לימודו של אברהם היה מן הכליות או מעצמועל ידי מידת הזריזות מכניע את עשו הרשעיעקב אבינו הטמין עצמו בבית עבר מחשש להשפעת בגדו של הפרשמצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחבירוקליפת עשו וישמעאל וביטולןנרות חנוכה להסיר קליפת עוג וסיחוןחידושו של ראובן – אמירת הוידויכוונת פרעה בהצעתו הנדיבה ״כי טוב כל ארץ מצרים לכם הואיוסף הצדיק שילוב של לאה ורחללמה ביטול מצות מילה גרם לשעבוד מצריםמדוע משה רבינו המנהיג היחידי היכול לגאול ישראלנתינת הדם על המשקוף והמזוזות כדי לתת חיות למצריםהשילוב של חסד ודין בקריעת הים ובזיווגו של אדםהשתקפות קריעת ים סוף במגילת אסתרחודש אדר השראת השכינה בגלותמשה רבינו מציל את ישראל מעונש סקילההנהגת נס פורים כעבד המבקש מהמלךט״ו בשבט תיקון הלבהקשר בין נס פורים לשולחן בבית המקדש״עולם המחשבה״ ממשנחו של רבי אלימלך מליזענסק זי״עטעם לחסרון שמו של אהרן הכהן בפרשת הקרבנותהרגשת טעם המן במצה הקדושה״ו״ היא שעמדה לנו לאבותינו ולנוהצורך בהקדמת שבת קודש למצות מילהביאור דברי האבן עזרא ״ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז, בהיותך בן שלשים ושלש תדענו״ביטול קליפת ״נץ״ביאור ״עקיבא, יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא יבוא״עניני ל״ג בעומרששת כנפי המלאכים כנגד ששה סדרי משנהרבי יהושע מול רבי אליעזר – חסד מול דיןעירוב טוב ורע של אלישע בן אבויהטעם לגזירת גיוס בחורי ישראל בדורות האחרונותכשלונו של קורח שרצה להפוך דין לחסדריש לקיש סמל של בעל תשובההתנא רבי פינחס בן יאיר עומד כנגד בלעם הרשעפינחס הוכיח כי הולכים אחר מחשבהה״עינא פקיחא״ שנרמזת בארון הבריתגודל קדושת השבת בימי הגלותאביי מלשון אב, נחמני מלשון נחמהכח הראיה גם עם עיניים סגורותהשראת השכינה בעת הדיו והמשפטהקשר בין האיש לגרושתו גם לאחר הגירושיןבכוונת ״חזי להני חדי דמצית מינייהותפקיד השופר להביא את האדם לקיום רצון ה׳ מתוך אחדות

הורדת כל גליוני תשע״ג
טעם לשני ימי ראש השנהטעם לל״ט מלקות בערב יום הכיפוריםטעם לל״ט מלקות בערב יום הכיפוריםחידושים לחג הסוכות ושמחת תורהגילוי מלכותו יתברך על ידי האותיות בסדר תשר״קהטעם שהתנא ״שמעון הצדיק״ קיבל את התואר ״צדיק״טעם שאברהם אבינו סמך על הנס ואילו יעקב אבינו לא סמךמעלת האמורא רב פפאמעלת האמורא רב פפאהמלחמה של האות י׳צדיקים במיתתם קרויים חייםביאורי אגדות רבה בר בר חנהחנוכה גילוי הנישואין בין הקב״ה לעם ישראלהאמורא רב יוסף ניצוץ נשמתו יוסף הצדיקקליפת לר״י שהתבטלה על ידי איחוד השבטיםתיקון מידת היסוד משפיע פרנסההאחדות כתיקון לגלות מצריםהגלות משולה לגמלתפילין מצילות ממותמעלת רבי יהושע בן לויהאחדות משוה בין ארבעת יסודות הגוףבחילול ה׳ העדות קודמת להוראהגודל הארת קבלת התורה ביום הפוריםהשייכות בין רבי מאיר לפוריםבמעלתה ובשבחה של ברוריה אשת רבי מאירמשכן מציל משכחהיונה בן אמיתי מעולי רגלים היהטעם לשם ״ליל הסדר״רבי טרפון והכוס החמישיתהדמיון בין בן עזאי לנדב ואביהואונסו הצללים – שני צלמיםלימוד התורה כשירת המלאכיםמעלת רב חסדאפרשת במדבר מגלה כי ישראל למעלה מהמלאכיםהאש הפנימית והחיצונית שבלומדי התורהאהרן הכהן גילה כי ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינושמירתה של הציציתמעלת רבי אליעזר בן הורקנוסזכירת התורההתרנגול מרמז על ישראל בגלותםפינחס זה אליהועדיפתו של כלב על יהושערבן יוחנן בן זכאי המנהיג המוביל את עם ישראל מחורבן לגאולההברכה עומדת לפניכםהברכה עומדת לפניכםשלום בית תלוי במידת הענוהעל ידי נשמה יתירה זוכה לאור הגנוזאכילת היהודי בשבת כאכילת הכהן בבית המקדש

הורדת כל גליוני תשע״ד
מעלת רבי חייא ובניוביום הכיפורים מגיע למצב של אדם הראשון קודם החטאהיהודי בסוכות זוכה להיות ככהן הגדול ולכן רשאי להיכנס אל הסוכהתיבת נח מצילה מהקנאה התאוה והכבודדברי הספד על מרן שר התורה הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק״לרחל אמנו נתנה את ראשי החדשים לעם ישראלמצות הכנסת אורחים מסוגלת לבניםבמעלת האמורא ריש לקישסגולת עצם הלוז לתחיית המתיםמדוע שלח יעקב לעשו נשרלמה חנוך שר העולם חזר בגלגולו של יוסף הצדיקכיצד ניתן להתפלל על שינוי הטבע בחנוכה

הורדת כל גליוני תשע״ה


הורדת כל גליוני תשע״ו


הורדת כל גליוני תשע״זהורדת כל גליוני תשע״ח


הורדת כל גליוני תשע״ט


הורדת כל גליוני תש״פ


הורדת כל גליוני תשפ״א
פתיחת הלב בתורה בחודש אלולהחילוק בין ״חמור שונאך״ ל״חמור אחיך״פעולת השופרסגולת הכנסת אורחים ביום ראש השנה


שבעים אומות הפרטיותחמורו של רבי פינחס בן יאירשני סוגי אהבת ה׳שמעון שמעוןרבי שמעון בר יוחאי ניצוץ של אברהם אבינוהשימוש בשמות הקודשהשפעת הצדיק על הסובבים אותותפקידו של עשותיקון האות א׳ארבע מאות עולמותבימי מתתיה בן יוחנן כהן גדולמעלת ימי עקבתא דמשיחאמשיח בן יוסף ומשיח בן דודיוסף שלימות הרצוןברית מילהעשרת המכות בעם ישראלמכת הארבהחידושים לפרשת בשלחסילוק זוהמת נחש קודם מתן תורהנסיון העושרהאם הארון היה נושא את נושאיוהשפעת הבגדיםתורת הקבלה כנגד לוחות הראשוניםהשור שבמרכבההמן היה סבו של רבי עקיבאהנשמה המגולגלת בקרבןחומת היהדות שנפרצהתורה מן השמיםסוד הנשיקהחג הפסחכי קדוש אני ה׳ אלהיכםבעלי חיים נועדו לשרת את האדםכמה שנים נגזר על רבי שמעון להיות במערהמעלת יום ל״ג בעומרראיה רוחניתנרות שבת כסגולה לילדיםיהושע - משיח בן יוסףהלקח הנלמד משיער הראשחסרון האדם בקיום המצוותנטילת הבחירה מהאדםהשפעת נשמת הגר על אביו הגוימדוע רצו המים לשטוף את היבשהרבי כרוספדאי חמיד ליבאירמיה הנביאהעם על תלמיד חכם לגרום שיעמדו לפניוהשפעת רבי שמעון על התינוקותפנימיות מול חיצוניותעבודת ה׳ בחודש אלולהתגלות הנפטרים בעולם הזהחודש אלול מבטל היצר הרעענייני התשליך ביום ראש השנה


היד שנשתלחה במקדשיךהנחש כוחו בעינייםמדוע אנשי דור המבול לא יקומו לתחיית המתיםביקור חוליםיד עבד כיד רבומדוע יעקב ועשו היו בבטן אחדהכל לטובהחידושים לפרשת וישלחשר מט״טחנוכה – השראת השכינהכיצד רבי יוחנן הזכיר לריש לקיש את עברוצאצאיו הרבים של יעקב אבינוחיזוק לימי השובבי״םמסירות נפש הנלמדת מן הצפרדעיםלהפוך גשמיות לרוחניותביטול קיום מצות לויה שעל ידי פרעהמידת הענוהחידושו של האור החיים הקדוש שכספו של העני נמצא אצל העשיר
EnglishHebrewHome Pageדף הביתTop of Pageראש הדףPreviousהקודםArchivesארכיוןNextהבא