הורדת כל גליוני סידור התפילה
מודה אנינטילת ידים של שחריתברכת אשר יצר - אברכת אשר יצר - בברכת אלהי נשמההנותן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילהפוקח עוריםמתיר אסוריםזוקף כפופים, מלביש ערומיםהנותן ליעף כחרוקע הארץ על המים, המכין מצעדי גבר, שעשה כל צרכיאוזר ישראל בגבורהעוטר ישראל בתפארהשלא עשני גוי, עבד, אשההמעביר חבלי שינה מעיניברכות התורה - אברכות התורה - בכוונת המרכבה, אדון עולםפתח אליהולשם יחודסגולת מצות ציציתסדר הנחת תפילין, ועבודת ה׳ הנלוית עמה

הורדת כל גליוני תשע״א
ביאור ״כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך״עבודת חודשי תמוז ואב – עין רעבה לעבודת ה׳האם לילה קודם ליום או יום קודם ללילהמה ההבדל בין ״מטר ארצכם״ ל״גשמיכם״להיות כסא ומרכבה לשכינה הקדושהעבודת חודש אלול – ״וטובל בשמן רגלו״כיצד מאה ברכות בכל יום מתקנות לימוד התורה״השקיפה״ אותיות ״חשק יפה״ברית מילה ההסתר שבפרסום

הורדת כל גליוני תשע״ב
ראש השנה יום של ניסיםכיצד נזכה להשגות הקדושות של חג הסוכותהאם מעשה בשר ודם עדיף או מעשה שמים עדיףהדרכים להשגת חידושי תורה
״שב ואני אעמוד״ – עבד לפני אדונוביאור המחלוקת אם לימודו של אברהם היה מן הכליות או מעצמועל ידי מידת הזריזות מכניע את עשו הרשעיעקב אבינו הטמין עצמו בבית עבר מחשש להשפעת בגדו של הפרשמצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחבירוקליפת עשו וישמעאל וביטולןנרות חנוכה להסיר קליפת עוג וסיחוןחידושו של ראובן – אמירת הוידויכוונת פרעה בהצעתו הנדיבה ״כי טוב כל ארץ מצרים לכם הואיוסף הצדיק שילוב של לאה ורחללמה ביטול מצות מילה גרם לשעבוד מצריםמדוע משה רבינו המנהיג היחידי היכול לגאול ישראלנתינת הדם על המשקוף והמזוזות כדי לתת חיות למצריםהשילוב של חסד ודין בקריעת הים ובזיווגו של אדםהשתקפות קריעת ים סוף במגילת אסתרחודש אדר השראת השכינה בגלותמשה רבינו מציל את ישראל מעונש סקילההנהגת נס פורים כעבד המבקש מהמלךט״ו בשבט תיקון הלבהקשר בין נס פורים לשולחן בבית המקדש״עולם המחשבה״ ממשנחו של רבי אלימלך מליזענסק זי״עטעם לחסרון שמו של אהרן הכהן בפרשת הקרבנותהרגשת טעם המן במצה הקדושה״ו״ היא שעמדה לנו לאבותינו ולנוהצורך בהקדמת שבת קודש למצות מילהביאור דברי האבן עזרא ״ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז, בהיותך בן שלשים ושלש תדענו״ביטול קליפת ״נץ״ביאור ״עקיבא, יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא יבוא״עניני ל״ג בעומרששת כנפי המלאכים כנגד ששה סדרי משנהרבי יהושע מול רבי אליעזר – חסד מול דיןעירוב טוב ורע של אלישע בן אבויהטעם לגזירת גיוס בחורי ישראל בדורות האחרונותכשלונו של קורח שרצה להפוך דין לחסדריש לקיש סמל של בעל תשובההתנא רבי פינחס בן יאיר עומד כנגד בלעם הרשעפינחס הוכיח כי הולכים אחר מחשבהה״עינא פקיחא״ שנרמזת בארון הבריתגודל קדושת השבת בימי הגלותאביי מלשון אב, נחמני מלשון נחמהכח הראיה גם עם עיניים סגורותהשראת השכינה בעת הדיו והמשפטהקשר בין האיש לגרושתו גם לאחר הגירושיןבכוונת ״חזי להני חדי דמצית מינייהותפקיד השופר להביא את האדם לקיום רצון ה׳ מתוך אחדות

הורדת כל גליוני תשע״ג
טעם לשני ימי ראש השנהטעם לל״ט מלקות בערב יום הכיפוריםטעם לל״ט מלקות בערב יום הכיפוריםחידושים לחג הסוכות ושמחת תורהגילוי מלכותו יתברך על ידי האותיות בסדר תשר״קהטעם שהתנא ״שמעון הצדיק״ קיבל את התואר ״צדיק״טעם שאברהם אבינו סמך על הנס ואילו יעקב אבינו לא סמךמעלת האמורא רב פפאמעלת האמורא רב פפאהמלחמה של האות י׳צדיקים במיתתם קרויים חייםביאורי אגדות רבה בר בר חנהחנוכה גילוי הנישואין בין הקב״ה לעם ישראלהאמורא רב יוסף ניצוץ נשמתו יוסף הצדיקקליפת לר״י שהתבטלה על ידי איחוד השבטיםתיקון מידת היסוד משפיע פרנסה
































פתיחת הלב בתורה בחודש אלולהחילוק בין ״חמור שונאך״ ל״חמור אחיך״פעולת השופרסגולת הכנסת אורחים ביום ראש השנה


שבעים אומות הפרטיותחמורו של רבי פינחס בן יאירשני סוגי אהבת ה׳שמעון שמעוןרבי שמעון בר יוחאי ניצוץ של אברהם אבינוהשימוש בשמות הקודש










EnglishHebrewHome Pageדף הביתTop of Pageראש הדףPreviousהקודםArchivesארכיוןNextהבא