ברכת אשר יצר
(חלק שני)
ברכת אשר יצר
(חלק ראשון)
נטילת ידיים
של שחרית
מודה
אני

ברכת
מתיר אסורים
ברכת
פוקח עורים
הנותן לשכוי בינה
להבחין בין יום ובין לילה
ברכת
אלהי נשמה

עוזר ישראל
בגבורה
רוקע הארץ על המים, המכין
מצעדי גבר, שעשה לי כל צרכי
הנותן
ליעף כח
זוקף כפופים
מלביש ערומים

ברכות התורה
(חלק ראשון)
המעביר חבלי
שינה מעיני
שלא עשני
גוי, עבד, אשה
עוטר ישראל
בתפארה

לשם
יחוד
פתח
אליהו
,כוונת המרכבה
אדון עולם
ברכות התורה
(חלר שני)

סדר הנחת תפילין
ועבודת ה׳ הנלוית עמה
סגולת
מצות ציציתהאם לילה קודם ליום
?או יום קודם ללילה
:עבודת חודשי תמוז ואב
עין רעבה לעבודת ה׳
ביאור ״כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך״
:עבודת חודש אלול
״וטובל בשמן רגלו״
להיות כסא ומרכבה
לשכינה הקדושה
מה הבדל בין
?מטר ארצכם לגשמיכם

:ברית מילה
ההסתר שבפרסום
״השקיפה״ הוא אותיות
״השק יפה״
כיצד מאה ברכות בכל יום
?מתקנות את לימוד התורההדרכים להשגת
חידושי תורה
האם מעשה בשר ודם עדיף
?או מעשה שמים עדיף
כיצד נזכה להשגות הקדושות
?של חג הסוכות
:ראש השנה
יום של ניסים

יעקב חטמין את עצמו בבית עבר
מחשש להשפעת בגדו של הפרש
על ידי מידת הזריזות
מכניע את עשו הרשע
האם לימודו של אברהם
?היה מן הכליות או מעצמו
״שב ואני אעמוד״
עבד לפני אדונו

:חידושו של ראובן
אמירת הוידוי
נרות חנוכה להסיר
קליפת עוג וסיחון
קליפת עשו וישמעאל
וביטולן
מצוות שבין אדם למקום
ובין אדם לחבירו

מדוע משה רבינו היה המנהיג
?היחידי היכול לגאול את ישראל
מדוע ביטול מצות מילה
גרם לשעבוד מצרים
:יוסף הצדיק
שילוב של לאה ורחל
כוונת פרעה בהצעתו הנדיבה
״כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא״

:חודש אדר
השראת השכינה בגלות
השתקפות קריעת ים סוף
במגילת אסתר
השילוב של חסד ודין
בקריעת הים ובזיווגו של אדם
נתינת הדם על המשקוף והמזוזות
כדי לתת חיות למצרים

הקשר בין נס פורים
לשולחן בבית המקדש
:ט״ו בשבט
תיקון הלב
הנהגת נס פורים
כעבד המבקש מהמלך
משה רבינו מציל את ישראל
מעונש סקילה

״והיא שעמדה לאבותינו ולנו״
ו׳ היא שעמדה לאבותינו ולנו
הרגשת טעם המן
במצה הקדושה
טעם לחסרון שמו של
אהרן הכהן בפרשת הקרבנות
״עולם המחשבה״ במשנתו הטהורה
של הרה״ק רבי אלימלך מליז׳ענסק

בביאור ״עקיבא, יעלו עשבים
בלחייך, ועדיין בן דוד לא יבוא״
ביטול
קליפת ״נץ״
ביאור דברי האבן עזרא ״ואני
אגלה לך קצת הסוד ברמז...״
הצורך בהקדמת שבת קודש
למצות מילה

עירוב טוב ורע
של אלישע בן אבויה
רבי יהושע מול רבי אליעזר
חסד מול דין
ששת כנפי המלאכים
כנגד ששה סדרי משנה
עניני
ל״ג בעומר

התנא רבי פינחס בן יאיר
עומד כנגד בלעם הרשע
ריש לקיש הוא
סמל של בעל תשובה
כשלונו של קורח
שרצה להפוך דין לחסד
טעם לגזירת גיוס בחורי ישראל
בדורות האחרונים

גודל קדושת השבת
בימי הגלות
ה״עינא פקיחא״
שנרמזת בארון הברית
פינחס הוכיח
כי הולכים אחר מחשבה

השראת השכינה
בעת הדין והמשפט
כח הראיה
גם עם עינים סגורות
,אביי מלשון אב
נחמני מלשון נחמה

תפקיד השופר להביא את האדם
לקיום רצון ה׳ מתוך אחדות
כוונת ״חזי להני חדי
דמצית מינייהו״
הקשר בין איש לגרושתו
גם לאחר הגירושין


EnglishHebrewHome Pageדף הביתTop of Pageראש הדףPreviousהקודםArchivesארכיוןNextהבא